FAQ

Adresse:
MEYN ADVOKATER
Havnepladsen 3 A, st.
5700 Svendborg

Advokatansvarsforsikring:
Alle advokater hos MEYN Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling. Advokatansvarsforsikringen dækker alt advokatvirksomhed udøvet af MEYN Advokater – uanset hvor advokat virksomheden udøves.

Ansvarlig indehaver:
MEYN Advokater er en enkeltmandsvirksomhed, og ansvarlig indehaver er advokat Micahel Meyn.

Garanti:
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til euro 100.000,- (ca. kr. 750.000,-). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt formål. Her dækkes beløb op til euro 10.000.000,-, indtil 12 måneder efter beløbet er indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

Bank:
MEYN Advokater har klientkonto i Spar Nord Bank.

Værneting:
MEYN Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Cvr. nr.:
34 82 70 87

E-mail:
Liv Dyrhauge-Klargaard: kd.ny1670139985emtak1670139985ovda@1670139985kdl1670139985
Michael Meyn: kd.ny1670139985emtak1670139985ovda@1670139985mm1670139985

Kontornummer:                                
Reg. nr. 9370
Kontonummer 456-01-72937

Medlem Advokatsamfundet:
Advokater hos MEYN Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og en del af Advokatsamfundet.

Advokater er derfor omfattet af Advokatsamfundet tilsyns- og disciplinærsystem og af regler om god advokatskik jf. Retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der er særligt gældende for advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en af advokaterne hos MEYN Advokater, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K (www.advokatnaevnet.dk).

Telefon:
Kontor: 62 22 77 22
Liv Dyrhauge-Klargaard: 22 77 33 56
Michael Meyn: 29 91 30 50

Åbningstider:
Kontoret har åbent i almindelig kontoråbningstid – og når det passer dig!
Vi holder meget gerne møder om aftenen eller i weekenden, hvis det passer dig bedst.